ตำเเหน่งทางวิชาการ

หน่วยงานผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อาจารย์อาจารย์พิเศษ
คณะครุศาสตร์267494
คณะเทคโนโลยีการเกษตร15122
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม24221
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์15470
คณะวิทยาการจัดการ26232
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี282149
1341812434
ติดต่อเรา