การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ  ทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต