“14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ”

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

คำว่า “ราชภัฏ” หมายถึง คนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง  ได้เป็นผู้ทำงานถวายเพื่อสนองพระราชกรณียกิจของพระองค์ในเรื่องที่สำคัญ  พัฒนาประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกสถานที่  รวมถึงชุมชนสังคมที่ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นๆยังเข้าไม่ถึง หรือละเลยในการพัฒนา  ด้วยความสำนึกของ “คนราชภัฎ”