ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตํานานผาแดงนางไอ่ วรรณกรรมสองฝั่งโขง”

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตํานานผาแดงนางไอ่ วรรณกรรมสองฝั่งโขง” วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙๒๐๓ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาคเช้า

– รับฟังบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์คําสิด พมมะจัน รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

  • เรื่อง “ตํานานผาแดงนางไอ่ลาว” ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เรื่อง “การบ้ามพรมแดนและโลกาภิวัตน์ในเรื่องสั้นร่วมสมัยไทย-ลาว” ผศ.ดร.มารศรี สอทิพย์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เรื่อง “แม่น้ําโขงในงานวรรณกรรม”

ภาคบ่าย

– การนําเสนอบทความวิจัยทางภาษาไทย

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น