ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ส่องวิถีประเพณีออกพรรษาเมืองสกลฯ”

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ส่องวิถีประเพณีออกพรรษาเมืองสกลฯ”

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร(PDF) ได้ที่ www.snru.ac.th หรือ Facebook : @snruthailand
โดยให้กรอกใบสมัครด้วยลายมือและถ่ายรูปใบสมัครนำส่งพร้อมผลงานที่ E-mail : PR_AV@snru.ac.th
หรือนำส่งด้วยตนเองที่งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 13 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
– หมดเขตสมัคร และส่งผลงานในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำหรับส่งทาง E-mail ส่งได้จนถึงเวลา 23.00 น.
และการส่งด้วยตนเองส่งได้จนถึงเวลา 16.30 น.

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย