ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐