โครงการปลูกจิตสำนึก สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรม “ฉันไม่โกง”

กองนโยบายและแผนร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการปลูกจิตสำนึก สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมสร้างวัฒนธรรมฉันไม่โกง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89