คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รู้จักคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความเป็นมาโดยสังเขป  ดังนี้

พ.ศ. 2507 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร หน่วยงานจัดการเรียนการสอน เรียกว่า “หมวด” กล่าวคือ หมวดวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น

พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูสกลนคร พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช้วิทยาลัยครูสกลนครได้จัดตั้ง คณะวิชา จำนวน 4 คณะวิชา หมวดวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

พ.ศ. 2521 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน อาจารย์ไพรัช เติมใจ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะคนแรกของคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ วิทยาลัยครูสกลนครเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย 9 ภาควิชาดังเดิม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ สายทอง  
ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารทางวิชาการจากภาควิชา เป็นกลุ่มโปรแกรมวิชาโดยที่กลุ่มโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และกลุ่มโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ได้แยกไปตั้งคณะใหม่คือคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงประกอบด้วย 7 กลุ่มโปรแกรมวิชา คือ กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มโปรแกรมวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโปรแกรมวิชาเคมี กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ สถาบันราชภัฏสกลนครได้ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้แยกไปตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกอบด้วย 6 กลุ่มโปรแกรมวิชา ได้แก่ กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติกลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ กลุ่มโปรแกรมวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโปรแกรมวิชาเคมี และกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดทำการสอน 8 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  และการบริหารงานวิชาการจึงได้เปลี่ยนแปลงจากโปรแกรมวิชาเป็นสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.) ภาคปกติและภาคพิเศษ

พ.ศ. 2553 ได้รวมสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
โดยใช้ชื่อว่าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ใช้ชื่อว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.) และมีหน่วยงานในกำกับ 2 หน่วยงาน คือ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

พ.ศ. 2556 ประกาศสาขาวิชาใหม่ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2561 คณะได้เปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (วท.ม.)

พ.ศ. 2562 คณะได้เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี เพิ่ม จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (วท.บ.)

พ.ศ. 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วท.บ.) เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ.)

พ.ศ. 2564 คณะฯโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ปรับปรุงหลักสูตร สาธารณุสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) เปิดทำการสอน ปีการศึกษา 2564           ปัจจุบัน  ภายใต้การแบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานสังกัด  คือ  สำนักงานคณบดี  เป็นหน่วยงานระดับกอง  การแบ่งส่วนระดับงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดังนี้  หน่วยงานด้านวิชาการ  ประกอบด้วย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาฟิสิกส์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  ประกอบด้วย  งานบริหารทั่วไป  งานบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา  งานศูนย์วิทยาศาสตร์และงานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มศักดิ์  ยีมิน ดำรงตำแหน่งคณบดี คนปัจจุบั

การศึกษาและหลักสูตร

รอการเเก้ไข

หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา

หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

หลักสูตร วท.บ. เคมี

หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์

หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์

หลักสูตร วท.บ. วิทยากรข้อมูล

หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

หลักสูตร สบ. สาธารณสุขศาสตร์

รอการเเก้ไข

ติดต่อคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท์
042-970029

Email
science@snru.ac.th

เว็บไซต์
รอการเเก้ไข

Facebook
https://www.facebook.com/page.sci.snru/

Youtube
– รอการเเก้ไข