คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
chakrit@snru.ac.th

รองอธิการบดี

ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
รองอธิการบดี
t_seetawan@snru.ac.th
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
รองอธิการบดี
somboonckk@snru.ac.th
ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
รองอธิการบดี
pornthep@snru.ac.th
ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
รองอธิการบดี
ubonsin@snru.ac.th
ผศ.ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์
รองอธิการบดี
kongphope@snru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
h.rueangrit@snru.ac.th
ดร.วินิธา พานิชย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
winita@snru.ac.th
นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
oudomphon@snru.ac.th

คณบดี

ผศ.ดร.วสันต์ ศรีหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์
Wason.nu@gmail.com
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
permsak.y@snru.ac.th
ผศ.ดร.พุฑฒจักร สิทธิ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
putthachak.y@snru.ac.th
ผศ.ดร.สามารถ อัยกร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
samart@snru.ac.th
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
taradol.j@snru.ac.th
รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
sawawoot.b@snru.ac.th

ผู้อำนวยการ

นายเกษม บุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
kasem@snru.ac.th
นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
vutthipong@snru.ac.th
นายสมบัติ เทียบเเสง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
sombat@snru.ac.th
รศ.วาสนา เกษมสินธ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
wassana_kasemsin@snru.ac.th
ดร.พสุธา โกมลมาลย์
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
pasutar_komolmal@hotmail.com
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
surasak31@windowslive.com