คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

jitti.kit@snru.ac.th

รองอธิการบดี

ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
www@snru.ac.th

รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
waro@snru.ac.th

ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
www@snru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.วินิธา พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เเละพันธกิจสัมพันธ์
winita@snru.ac.th

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
oudomphon@snru.ac.th

คณบดี

ผศ.ดร.วสันต์ ศรีหิรัญ

คณบดีคณะครุศาสตร์
Wason.nu@gmail.com

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
permsak.y@snru.ac.th

ผศ.ดร.พุฑฒจักร สิทธิ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
putthachak.y@snru.ac.th

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
samart@snru.ac.th

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
taradol.j@snru.ac.th

รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
sawawoot.b@snru.ac.th

ผู้อำนวยการ

นายเกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
kasem@snru.ac.th

นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
vutthipong@snru.ac.th

นายสมบัติ เทียบเเสง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
sombat@snru.ac.th

รศ.วาสนา เกษมสินธุ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
wassana_kasemsin@snru.ac.th

ดร.พสุธา โกมลมาลย์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
pasutar_komolmal@hotmail.com

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
surasak31@windowslive.com