คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

chakrit@snru.ac.th

รองอธิการบดี

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
jitti.kit@snru.ac.th

รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
waro@snru.ac.th

ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
tseetawan@snru.ac.th

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
pornthep@snru.ac.th

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
somboonckk@snru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์
phaisit@snru.ac.th

ดร.วินิธา พาณิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพันธกิจสัมพันธ์
winita@snru.ac.th

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
oudomphon@snru.ac.th

คณบดี

รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร

คณบดีคณะครุศาสตร์
chaiya.p@snru.ac.th

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
permsak.y@snru.ac.th

ผศ.ดร.พุฑฒจักร สิทธิ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
putthachak.y@snru.ac.th

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
samart@snru.ac.th

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
taradol.j@snru.ac.th

รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
sawawoot.b@snru.ac.th

ผู้อำนวยการ

นายเกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
kasem@snru.ac.th

นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
vutthipong@snru.ac.th

นายสมบัติ เทียบเเสง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
sombat@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
suthasinee@snru.ac.th

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัชฌาวงค์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
surasit@snru.ac.th

รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
sikan@snru.ac.th