คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

@snru.ac.th

คณบดี

รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร

คณบดีคณะครุศาสตร์

chaiya.p@snru.ac.th

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

permsak.y@snru.ac.th

ผศ.ดร.พุฑฒจักร สิทธิ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

www@snru.ac.th

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

www@snru.ac.th

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

www@snru.ac.th

รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

awawoot.bwww@snru.ac.th

ผู้อำนวยการ

นายเกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

kasem@snru.ac.th

นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

www@snru.ac.th

นายสมบัติ เทียบเเสง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

sombat@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

suthasinee@snru.ac.th

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัชฌาวงค์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

surasit@snru.ac.th

รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

sikan@snru.ac.th