คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองอธิการบดี

ผศ.นันทิยา ผิวงาม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ดร.มาลี ศรีพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.นิรมล เนื่องสิทธะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังเเละทรัพย์สิน

ดร.นำพร อินสิน
ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาเเละวิเทศสัมพันธ์

คณบดี

รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ชุมพล ทรงวิชา

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ภวัต มิสดีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการ

นายเกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ดร.พจมาน ชำนาญกิจ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายสมบัติ เทียบเเสง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัชฌาวงค์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย