คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

preechatham@snru.ac.th

รองอธิการบดี

ผศ.นันทิยา ผิวงาม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

arjannantiya@snru.ac.th

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

chakrit1771@gmail.com

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

terasre2@snru.ac.th

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

kanjana_v@snru.ac.th

ดร.มาลี ศรีพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

scms@snru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.นิรมล เนื่องสิทธะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังเเละทรัพย์สิน

montit@snru.ac.th

ดร.นำพร อินสิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

numporn@snru.ac.th

ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาเเละวิเทศสัมพันธ์

sirilak.s@snru.ac.th

คณบดี

รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร

คณบดีคณะครุศาสตร์

chaiya.p@snru.ac.th

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

permsak.y@snru.ac.th

ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

phaisit@snru.ac.th

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

jitti.kit@snru.ac.th

ผศ.ชุมพล ทรงวิชา

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

chumpon@snru.ac.th

ผศ.ภวัต มิสดีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

pawat.m@snru.ac.th

ผู้อำนวยการ

นายเกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

kasem@snru.ac.th

ดร.พจมาน ชำนาญกิจ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

potchaman@snru.ac.th

นายสมบัติ เทียบเเสง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

sombat@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

suthasinee@snru.ac.th

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัชฌาวงค์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

surasit@snru.ac.th

รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

sikan@snru.ac.th