คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองอธิการบดี


ผศ.นันทิยา ผิวงาม

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ.วาทินี ศรีมหา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังเเละทรัพย์สิน


ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาเเละวิเทศสัมพันธ์

คณบดี


รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

คณบดีคณะครุศาสตร์


ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ผศ.ชุมพล ทรงวิชา

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ผศ.ภวัต มิสดีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการ


นายเกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


ดร.พจมาน ชำนาญกิจ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


นายสมบัติ เทียบเเสง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดร.มาลี ศรีพรหม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม


รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย