คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองอธิการบดี


ผศ.นันทิยา ผิวงาม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ.วาทินี ศรีมหา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังเเละทรัพย์สิน


ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาเเละวิเทศสัมพันธ์

คณบดี


ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร

คณบดีคณะครุศาสตร์


ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ผศ.ชุมพล ทรงวิชา

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ผศ.ภวัต มิสดีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการ


นายเกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


ดร.พจมาน ชำนาญกิจ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


นายสมบัติ เทียบเเสง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดร.มาลี ศรีพรหม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม


รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย