คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ 2561-2563

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
ประธานสภาวิชาการ
 ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
 รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ศ.ดร.ละออศรี   เสนาะเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
กรรมการ
คณะครุศาสตร์
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
ผศ.เมธาวี ยีมิน
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ
รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.ภาวิณี แสนชนม์
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.นันทิยา ผิวงาม
กรรมการและเลขานุการ