คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ 2559-2561

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
ประธานสภาวิชาการ
 ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b9%8c
 รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ศ.ดร.ละออศรี   เสนาะเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
รศ.ดร.ขวัญใจ   กนกเมธากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.สมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเกล้า
อ.ดร.ธนกร ราชพิลา
 
อ.ดร.พรเทพ   เสถียรนพเก้า
กรรมการ
คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค
อ.วิชาญ ฤทธิธรรม
ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.วิชาญ ฤทธิธรรม
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.นันทิยา ผิวงาม
กรรมการและเลขานุการ