คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

title001

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2
นายปัญญา มหาชัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

title002

%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b4-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a5
รศ.สันต์ ธรรมบำรุง
นายสรรค์สนธิ  บุณโยทยาน
นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล
นายประพนธ์ แก้วกำพล

 

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a1 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1-%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%8a  image012  
นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม นายนิยม ไวยรัชพานิช นายนฤทธิ์ คำธิศรี นายพิเชฐ แสงนิศากร

 

%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93  %e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94
รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ รศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด

title003

 
 
รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
อธิการบดี

นายมนูญ รุดดิษฐ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

title004

 
new_p
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
ดร.มาลี ศรีพรหม
ผศ.นันทิยา ผิวงาม

title005

 
 
 
อ.สมชาย พรหมโคตร
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
อ.บุญส่ง วงค์คำ
อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต

 

ผศ.ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค