คณะเเละหน่วยงานทดสอบ

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน เว็บหน่วยงาน ลิงค์
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน plan.snru.ac.th
กองกลาง งานบริหารทั่วไป ga.snru.ac.th
กองกลาง งานคลัง tre.snru.ac.th
กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ pr.snru.ac.th
กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา eqa.snru.ac.th
กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ lps.snru.ac.th
กองกลาง งานพัสดุ invent.snru.ac.th
กองกลาง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ irs.snru.ac.th
กองกลาง ฝ่ายโครงการพิเศษ pjs.snru.ac.th
กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน iau.snru.ac.th
กองกลาง หน่วยยานพาหนะ car.snru.ac.th
กองกลาง หน่วยอาคารสถานที่ building.snru.ac.th
กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้ inc.snru.ac.th
งานทรัพย์สินและรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ phuphanplace.com
งานทรัพย์สินและรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ rajaprug.inc.snru.ac.th
กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร alumni.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล health.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานหอพักนักศึกษา dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) fund.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไป gs.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานกีฬา sport.sdd.snru.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน เว็บหน่วยงาน ลิงค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป ict.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ libweb.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ libservice.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง libjournal.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ cc.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ mis.snru.ac.th

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงาน เว็บหน่วยงาน ลิงค์
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม lac.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา (ศูนย์ภาษา) lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ลาวศึกษา lao.lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์จีนศึกษา china.lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์เวียดนามศึกษา vietnam.lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์อาเซียนศึกษา aseanstudies.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ไทยศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ จังหวัดกวาตริ ประเทศเวียดนาม tsc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์หนองหารศึกษา nonghan.snru.ac.th

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หน่วยงาน เว็บหน่วยงาน ลิงค์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน academic.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ admission.snru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงาน เว็บหน่วยงาน ลิงค์
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา rdi.snru.ac.th