คณะเเละหน่วยงาน

เว็บหน่วยงาน ลิงค์
สำนักงานอธิการบดี po.snru.ac.th
กองนโยบายและแผน plan.snru.ac.th
งานบริหารทั่วไป ga.snru.ac.th
งานคลัง tre.snru.ac.th
งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ pr.snru.ac.th
งานประกันคุณภาพการศึกษา eqa.snru.ac.th
งานบริหารบุคคลและนิติการ lps.snru.ac.th
งานพัสดุ invent.snru.ac.th
หน่วยตรวจสอบภายใน iau.snru.ac.th
หน่วยยานพาหนะ car.snru.ac.th
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ building.snru.ac.th
งานทรัพย์สินและรายได้ inc.snru.ac.th
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ phuphanplace.com
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ rajaprug.inc.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา sdd.snru.ac.th
งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ dss.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ arit.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ilac.snru.ac.th
งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา (ศูนย์ภาษา) lgc.snru.ac.th
ศูนย์ลาวศึกษา lao.lgc.snru.ac.th
ศูนย์จีนศึกษา china.lgc.snru.ac.th
ศูนย์เวียดนามศึกษา vietnam.lgc.snru.ac.th
ศูนย์อาเซียนศึกษา aseanstudies.snru.ac.th
ศูนย์ไทยศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ จังหวัดกวาตริ
ประเทศเวียดนาม
tsc.snru.ac.th
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน academic.snru.ac.th
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ admission.snru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา rdi.snru.ac.th
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ceae.snru.ac.th
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม kram.snru.ac.th
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหนองหาร nonghan.snru.ac.th
คณะครุศาสตร์ edu.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีการเกษตร agt.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม itech.snru.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม itecharct.snru.ac.th
สาขาวิชาไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ elee.itech.snru.ac.th
สาขาวิชาอุตสาหการและการผลิต product.itech.snru.ac.th
ศูนย์บริการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ scenterb.itech.snru.ac.th
ศูนย์บริการทางวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม scenterb.itech.snru.ac.th
ศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการ scenterc.itech.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ fms.snru.ac.th
สาขาวิชาการจัดการ fmshrm.snru.ac.th
สาขาวิชาการบัญชี fmsacc.snru.ac.th
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ fmscom.snru.ac.th
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ econ.fms.snru.ac.th
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ fmspad.snru.ac.th
สาขาวิชาบริหารการเงิน fmsbk.snru.ac.th
สาขาวิชาการตลาด fmstalad.snru.ac.th
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ fmscat.snru.ac.th
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ lm.fms.snru.ac.th
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก rbm.fms.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ hms.snru.ac.th
สาขาวิชาภาษาไทย hmsthai.snru.ac.th
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม hmstour.snru.ac.th
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ hmsis.snru.ac.th
สาขาวิชานิติศาสตร์ hmslaw.snru.ac.th
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ hmseng.snru.ac.th
สาขาวิชาดนตรี hmsmusic.snru.ac.th
สาขาวิชาศิลปกรรม hmsart.snru.ac.th
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ hmsss.snru.ac.th
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัย husoccon.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sci.snru.ac.th
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ com.snru.ac.th
สาขาวิชาเคมี chemistry.snru.ac.th
สาขาวิชาชีววิทยา bio.sci.snru.ac.th
สาขาวิชาฟิสิกส์ physic.sci.snru.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ math1.snru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ cph.snru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม envi.snru.ac.th
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย grad.snru.ac.th
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ leadership.snru.ac.th
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา edudevelop.snru.ac.th
สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน rci.snru.ac.th
สาขาวิชาฟิสิกส์ physicsgrad.snru.ac.th
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา eddevelop.snru.ac.th
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา admin-edu.snru.ac.th
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน curriculum.grad.snru.ac.th
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา research.grad.snru.ac.th
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา innovation.snru.ac.th
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ sciteach.snru.ac.th
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา strategy.snru.ac.th
สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม industrial.snru.ac.th
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ mpa.snru.ac.th
สาขาวิชาฟิสิกส์ mphysics.snru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ist.snru.ac.th
สาขาวิชาชีพครู pteacher.snru.ac.th
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน mappm.snru.ac.th
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู tdc.snru.ac.th
ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย aec.snru.ac.th
ศูนย์วิทยาศาสตร์ scc.snru.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม atc.snru.ac.th
ศูนย์บริการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ bsc.snru.ac.th
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป geed.snru.ac.th
สังคมไทยกับโลกาภิวัฒน์ pteacher.snru.ac.th
วิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร cultural.snbs.snru.ac.th
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ubi.snru.ac.th
สภามหาวิทยาลัย council.snru.ac.th
สภาคณาจารย์และข้าราชการ senate.snru.ac.th
โรงเรียนวิถีธรรม vithidham.snru.ac.th
สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัด coop.snru.ac.th
โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น kingproject.snru.ac.th