คณะเเละหน่วยงาน


หน่วยงาน เว็บหน่วยงาน ลิงค์

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี po.snru.ac.th
กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน plan.snru.ac.th
กองกลาง งานบริหารทั่วไป ga.snru.ac.th
กองกลาง งานคลัง tre.snru.ac.th
กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ pr.snru.ac.th
กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา eqa.snru.ac.th
กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ lps.snru.ac.th
กองกลาง งานพัสดุ invent.snru.ac.th
กองกลาง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ irs.snru.ac.th
กองกลาง ฝ่ายโครงการพิเศษ pjs.snru.ac.th
กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน iau.snru.ac.th
กองกลาง หน่วยยานพาหนะ car.snru.ac.th
กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ building.snru.ac.th
กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้ inc.snru.ac.th
งานทรัพย์สินและรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ phuphanplace.com
งานทรัพย์สินและรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ rajaprug.inc.snru.ac.th
กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไป sddgs.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา actstu.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา fund.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ alumni.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานอนามัยและสุขาภิบาล sddhealth.snru.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ arit.snru.ac.th

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ilac.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา (ศูนย์ภาษา) lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ลาวศึกษา lao.lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์จีนศึกษา china.lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์เวียดนามศึกษา vietnam.lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์อาเซียนศึกษา aseanstudies.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ไทยศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ จังหวัดกวาตริ
ประเทศเวียดนาม
tsc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์หนองหารศึกษา nonghan.snru.ac.th

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน academic.snru.ac.th
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ admission.snru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา rdi.snru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ceae.snru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คราม kram.snru.ac.th

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ edu.snru.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร agt.snru.ac.th

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม itech.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม itecharct.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า pel.itech.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ electronic.itech.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหการและการผลิต product.itech.snru.ac.th
ศูนย์บริการ ศูนย์บริการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ scenterb.itech.snru.ac.th
ศูนย์บริการ ศูนย์บริการทางวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม scenterb.itech.snru.ac.th
ศูนย์บริการ ศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการ scenterc.itech.snru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ fms.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ fmshrm.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี fmsacc.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ fmscom.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ econ.fms.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ fmspad.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร fmsbk.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด fmstalad.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ fmscat.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ lm.fms.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก rbm.fms.snru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ hms.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย hmsthai.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม hmstour.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ hmsis.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ hmslaw.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ hmseng.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี hmsmusic.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม hmsart.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ hmsss.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัย husoccon.snru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sci.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ com.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี chemistry.sci.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา bio.sci.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ physic.sci.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ math1.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ cph.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม envi.snru.ac.th

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย grad.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ leadership.snru.ac.th
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา edudevelop.snru.ac.th
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน rci.snru.ac.th
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาฟิสิกส์ physicsgrad.snru.ac.th
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา eddevelop.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา admin-edu.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน curriculum.grad.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา research.grad.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา innovation.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ sciteach.snru.ac.th
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา strategy.snru.ac.th
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม industrial.snru.ac.th
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ mpa.snru.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส์ mphysics.snru.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ist.snru.ac.th
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู pteacher.snru.ac.th

ศูนย์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู tdc.snru.ac.th
ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย aec.snru.ac.th
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ scc.snru.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม atc.snru.ac.th
ศูนย์บริการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์บริการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ bsc.snru.ac.th
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป geed.snru.ac.th
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป สังคมไทยกับโลกาภิวัฒน์ pteacher.snru.ac.th
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป วิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร cultural.snbs.snru.ac.th
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา dss.snru.ac.th
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ubi.snru.ac.th

หน่วยงาน

สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย council.snru.ac.th
สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ senate.snru.ac.th
โรงเรียนวิถีธรรม โรงเรียนวิถีธรรม vithidham.snru.ac.th
สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัด สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัด coop.snru.ac.th