โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก

     1. โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก
    
 2. หลักสูตรการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก (แก้ไข)
     3. 
การประเมินโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/ วิชาเอก (แก้ไข)
     4. สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
            4.1
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (คู่มืออบรม)
            4.2 แบบทดสอบ 
            4.3 
วุฒิบัตร 
      5. สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
      5.1
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (คู่มืออบรม)
           5.2
แบบทดสอบ
 
           5.3
วุฒิบัตร
   6.
การสำรวจกำหนดการอบรมครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาเอก
   7.
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นจุดอบรม
   8. สาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
           8.1
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (คู่มืออบรม)
           8.2
แบบทดสอบ
           8.3
วุฒิบัตร

           8.4
วิดีทัศน์ประกอบการอบรมหน่วยที่ 5

  
   9.ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและวันที่เริ่มอบรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นจุดอบรมโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาเอก (แก้ไข)
   
10.บัญชีโควตาการเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (แก้ไข)
  
11.แจ้งให้ผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ทราบโดยทั่วกัน
   
12.วันที่เริ่มอบรมทั้ง 3 ระยะ (แก้ไข)
  
13.การส่งรายชื่อครูประจำการในโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก
  
14. วุฒิบัตร (พร้อมลายเซ็นต์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
   15. การเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก
          
15.1 หนังสือนำและงบค่าตอบแทนวิทยากร
           
15.2 แบบบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
   16. แจ้งขนาดบอร์ดจัดแสดงผลงานครูประจำการกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่อบรม ณ จุดอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีขนาด 1 x 1.4 เมตร
  
17. แบบสำรวจผลการอบรมผู้ผ่านและไม่ผ่านการอบรม
   
18. การรายงานผลโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาเอก


วันที่ : 22 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 10764