คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

title02

รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
อธิการบดี

title04

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

title06

 

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
ดร.มาลี ศรีพรหม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรัฐพล ฤทธิธรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

title07

นายเกษม บุตรดี
ผอ.กองนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผศ.นันทิยา ผิวงาม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.สพสันติ์ เพชรคำ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย